BIP
 
 

Przedszkola Publicznego Nr 24 w Rzeszowie

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm./, informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej przedszkola, a także nie zostały udostępnione poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na ich wniosek. Wnioski o udostępnianie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 24 w Rzeszowie na adres:

Przedszkole Publiczne Nr 24

ul. Krajobrazowa 7

35-119 Rzeszów

Wzór wniosku do pobrania.

Siedziba

Adres: ul. Krajobrazowa 7, 35-119 Rzeszów

Telefon: 17 74 83 940

Strona WWW: WWW.pp24.resman.pl

E-mail: sekretariat@pp24.resman.pl

Godziny pracy: 6.30 – 17.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: Bogumiła Górecka

Siedziba: ul. Krajobrazowa 7, 35-119 Rzeszów

Telefon: 17 74 83 941

E-mail: dyrektor@pp24.resman.pl

Statut

Pobierz

Bilans roczny

Bilans za rok 2015        Pobierz

Wysokość opłat

Wysokość opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LII.1227.2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

Zadania

Zgodnie ze statutem Przedszkola Publicznego Nr 24 w Rzeszowie.

Tryb działania

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. /Dz. U. Nr 30, poz. 168/ tekst jednolity z października 2000 r. /Dz. U. Nr 98, poz. 1071/. Zm.: 2001 Dz. U. Nr 49, poz. 509 oraz na podstawie regulaminów obowiązujących w placówce m.in.: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Instrukcji Kancelaryjnej.

Finanse, majątek

- budynek: 2539212,45 zł
- obiekty inżynierii lądowej: 99 000,00 zł
- maszyny i urządzenia:12332,98 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie: 83850,74 zł


Rejestry, ewidencje, archiwa

• rejestr akt osobowych
• rejestr aktów awansu zawodowego
• rejestr wypadków przy pracy
• rejestr wypadków dzieci
• ewidencja księgozbioru
• ewidencja pieczęci
• ewidencja zastępstw
• ewidencja czasu pracy

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

Data opracowania: 01.12.2017 r.

Opracowała: Bogumiła Górecka - dyrektor przedszkola