Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.30 – Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne, rozwijające zainteresowania oraz postawy twórcze dzieci, zabawy badawcze, konstrukcyjne, tematyczne, dramowe. Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową; improwizacje mimiczne i pantomimiczne, praca indywidualna, zabawy i ćwiczenia ruchowe.

8.30 – 9.00 – Przygotowanie do śniadania,śniadanie. Kulturalne spożywanieposiłku, rozumienie konieczności spożywania różnorodnych posiłków.

9.00 – 10.00 – Zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę programową. Aktywizowanie mowy i myślenia, rozwijanie sprawności umysłowych, w tym logicznego i matematycznego myślenia oraz obserwowania i eksperymentowania. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt z muzyką, sztuką i literaturą, rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

10.00 – 10.20 – Drugie śniadanie. Doskonalenie czynności samoobsługowych.

10.20 – 11.30 – Spacery, zabawy w ogrodzie. Gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, badanie otoczenia. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Spontaniczna aktywność ruchowa. Czynności samoobsługowe w szatni, przyzwyczajanie do dbania o rzeczy osobiste.

11.30 – 12.15 – Przygotowanie do obiadu, obiad. Kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami, propagowanie nawyków racjonalnego i zdrowego odżywiania się.

12.15 – 14.00 – Grupa I: Wypoczynek. Pozostałe grupy: Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Gry i zabawy dydaktyczne, sytuacje edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

14.00 – 14.45 – Przygotowanie do obiadu, obiad. Wdrażanie do świadomego stosowania zasad higieny osobistej z przestrzeganiem zasad społecznie akceptowanych, przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania różnorodnych pokarmów.

14.45 – 15.30 – Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne.

15.30 – 17.00 – Rozchodzenie się dzieci. Praca indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy dowolne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.


Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.