Wybrane programy

Przedszkole realizuje postawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  oraz  kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej /Dz.U. 2017, poz. 356/.

 

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 24
w roku szkolnym 2018/2019

 

KOCHAM PRZEDSZKOLE Program wychowania przedszkolnego,

Wydawnictwo WSiP
Autorki: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek  

 

Programy wspomagające:

DZIECIĘCA MATEMATYKA Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.
Autorki: E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
Program obowiązuje w grupach: I, II, III, IV, V, VI

DOBRY START Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5-letnich.
Autorki: M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka
Program obowiązuje w grupach: I, II, III, IV


DOBRY START Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich.
Autorki: M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka
Program obowiązuje w grupie: V, VI


ZBIERAM, POSZUKUJĘ, BADAM Program wychowania przedszkolnego.
Autorka: D. Dziamska
Program obowiązuje w grupach: I, II, III, IV, V, VI

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA
Program obowiązuje w grupach: I, II, III, IV, V, VI

 

Ponadto w placówce realizowana jest Koncepcja Pracy Przedszkola, która została opracowana przez Radę Pedagogiczną i jest systematycznie analizowana oraz modyfikowana.