Zajęcia programowe

Zajęcia programowe organizowane są w czasie określonym w ramowych planach dnia dla poszczególnych grup w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową zawartą w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstaw programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,  kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej /Dz.U. 2017, poz. 356/.  Treści edukacyjne określone szczegółowo w podstawie programowej wychowania przedszkolnego realizowane są poprzez różne rodzaje aktywności dziecięcej. Są to:

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie, a także w formie zabaw dydaktycznych, badawczych oraz wielu innych.